Day 5

10:30黎到景福宮,其實景福宮真係好大,大過我地時間太緊逼,只係行左佢既四分之一,連個博物館都無入到去.跟住我地就飛奔咁返世宗酒店check out其實12:10先返到去,遲左兩個字,跟住我地將d行李暫托係酒店就去左安國既傳統食品店到食米餅喇~又係非常趕~今次我地食d傳統既食品,係用木筷子既.趕到連個茶具傳物館都去唔到~之後我地去左仁寺洞到睇佢地既傳統飾物,好多面具呀~仲有d好靚既扇同風箏~我地又係到行左一陣,買d手信,又係下街邊小食,咁就返明洞喇~    

3:30去到明洞食烤肉,因為去雪嶽山個日太夜返食唔到,鋪頭又係得我地兩個客人,又有一個識講國語既男伙計呢~d肉好肥GA~不過我地個荷包唔係呢~我呢餐都係靠倩兒咋~我地想叫多碟面都冇錢呀~好在我地有張coupon~無計啦~要留返$w10,000交機場稅呀~    

4:30返世宗,攞行李同等車,原來有個家庭係同我地搭同一架機ga wor,佢地都係自由行ga~佢地有個2歲大既小朋友叫峰峰,倩兒見到佢好開心~4:40巴士到喇~我地要回程喇~    

係機場check in~發覺原來我地係唔洗俾機場稅ga~ 咁就即刻多左$w20,000出黎~倩兒就即刻攞呢d錢去買左好多野食做手信,仲話~好開心~洗晒d錢~哈哈~我都知洗錢好開心~今次我地出境過關好得意,要除埋對鞋過紅外線ga wor~我地係架飛機到睇返d相同拍左d短片~好開心~落機既時候係到分紫菜~真係估唔到,倩兒爸爸同表妹會黎接機~之後我就自己搭E23返屋企喇~