Japan kyushu 2011


因為311大地震的關係, 三月中暫時返咗香港~

係返東京開學之前, 因為機票是用里程購買的關係, 所以有多一程來回的免費內陸來回機~

最後就臨時決定係4月尾黎5月北九州之行~

五天的行程大概都在計劃之內, 當然有一點少少意外la~ 不過都無傷大雅~  


這是我第一次的"單人" 日本之旅~ 所以心情都有d緊張, 好d似返返去多年前第一次的日本自由行~

唔經唔覺, 原來又咁多年lu~ 

(請按"詳細內容"看遊記內文) 

 

Japan kyushu 2011

Day 5

Read more: Day 5
Japan kyushu 2011

Day 4

Read more: Day 4
Japan kyushu 2011

Day 2

Read more: Day 2
Japan kyushu 2011

Day 3

Read more: Day 3
Japan kyushu 2011

Day 1

Read more: Day 1